ثبت نام یا خرید سرویس به معنی پذیرش کل قوانین میباشد